Pomoc radcy prawnego

Ogólne zasady świadczenia usług przez Adwokata/Radcę Prawnego są następujące:

a) Adwokat dokona sprawdzenia w rejestrze gruntów we właściwym Urzędzie w celu potwierdzenia, że sprzedający jest zarejestrowanym właścicielem nieruchomości, że nieruchomość jest wolna od wszelkich zastawów, obciążeń i obciążeń. Przeanalizuje on dokumenty i sprawdzi, czy uzyskano odpowiednie pozwolenia na budowę, zezwolenia budowlane i zgody itp.

b) W celu ochrony Twoich praw i interesów Adwokat przygotuje Umowę Sprzedaży dostosowaną do Twoich szczególnych wymagań, określającą szczegóły sprzedaży, terminy realizacji, harmonogram płatności oraz wszelkie urządzenia i wyposażenie, obowiązki obu stron oraz klauzule dotyczące kar i odszkodowań za zwłokę. Umowa zostanie przekazana klientowi i sprzedawcy do wglądu, a jeśli obie strony będą zadowolone z jej treści, zostanie ona podpisana.

c) gdy wyniki sprawdzania będą pomyślne, można bezpiecznie podpisać umowę , Następnie przystępuje do rejestracji umowy kupna-sprzedaży w okręgowym urzędzie ksiąg wieczystych. Rejestracja wszystkich umów kupna-sprzedaży nieruchomości w okręgowym urzędzie ksiąg wieczystych jest obowiązkowa w ciągu 21 dni od podpisania umowy, a przed rejestracją należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 0,5% wartości nieruchomości. Zarejestrowanie umowy zapewnia ochronę przed sprzedażą lub przeniesieniem własności nieruchomości na osobę trzecią oraz przed późniejszymi zastawami na nieruchomości.

Wróć do „Porady”